คันมือคันไม้

ภาษาอังกฤษ


v want to exercise one´s skill