คันฉายดอง

ภาษาอังกฤษ


n tool for spreading out straw on the floor
ความหมายเหมือนกับ: ดองหาย , กระดองหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: bamboo stick used for removing straw from the threshing floor