คัดสำเนา

ภาษาอังกฤษ


v copy
คำอธิบาย: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
คำที่เกี่ยวข้อง: transcribe , make a copy of
ตัวอย่างประโยค: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด