คัดลายมือ

ภาษาอังกฤษ


v handwrite
คำอธิบาย: คัดอักษรด้วยตัวบรรจง
คำที่เกี่ยวข้อง: write in longhand
ตัวอย่างประโยค: หลานฉันคัดลายมือภาษาอังกฤษได้สวยมาก