คัดค้าน

ภาษาอังกฤษ


v oppose
คำอธิบาย: ไม่เห็นด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ค้าน , ต้านทาน , ทักท้วง , ขัดขวาง , ยับยั้ง , ท้วง
คำที่เกี่ยวข้อง: object , disagree , protest
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น