คะเน

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: คำนวณเอาอย่างหยาบๆ
ความหมายเหมือนกับ: คาด , ประมาณ , หมาย , เดา , กะ
คำที่เกี่ยวข้อง: approximate , conjecture , speculate , guess
ตัวอย่างประโยค: สภาพที่อยู่อาศัยของผู้คนในแถบจังหวัดนครปฐมเป็นลักษณะเรือนแถวสองชั้น คะเนว่าน่าจะสร้างขึ้นราวๆ สมัยรัชกาลที่ 6 และ 7