คอแร้ง

ภาษาอังกฤษ


n quill
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนใช้ปากกาคอแร้งคัดลายมือ