คอหอยพอก

ภาษาอังกฤษ


n goiter
คำอธิบาย: ชื่อโรคเนื้องอกที่คอใต้คาง
ความหมายเหมือนกับ: คอพอก
คำที่เกี่ยวข้อง: goitre
ตัวอย่างประโยค: เราทราบดีว่าโรคคอหอยพอกเกิดจากการขาดธาตุไอโอดีนซึ่งมีอยู่ในอาหารทะเล