คอระฆัง

ภาษาอังกฤษ


n neck of pagoda
คำอธิบาย: ส่วนพระเจดีย์ตรงยอดคอด ต่อองค์พระเจดีย์กับยอด
ตัวอย่างประโยค: กรุพระที่ขุดนี้มี 2 จุด คือ กรุที่ฐานเจดีย์และที่คอระฆังเจดีย์