คอยเก้อ

ภาษาอังกฤษ


v wait in vain
คำที่เกี่ยวข้อง: wait for nothing , wait for no purpose , wait to be at no avail
v wait in vain
คำที่เกี่ยวข้อง: wait for nothing , wait for no purpose , wait to be at no avail