คอยดู

ภาษาอังกฤษ


v be careful
คำที่เกี่ยวข้อง: be on the lookout for , watch out for , be vigilant , be cautious , beware of , look out , be on one´s guard , be heedful
v see
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้า , คอยเฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: observe , watch , look