คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ


n computer
คำอธิบาย: เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ด้วยความเร็วสูง และแสดงผลผ่านอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: สมองกล
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่เขียนโปรแกรมภาษาเครื่องส่วนมากมักจะมองคอมพิวเตอร์ในแง่ที่ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ซีพียู หน่วยความจำ และพอร์ต