คอนแทคเลนส์

ภาษาอังกฤษ


n contact lens
คำอธิบาย: แผ่นพลาสติกหรือแก้วบางใสรูปโค้งตามรูปตา ใส่ปิดบนตาดำเพื่อแก้ไขความบกพร่องของการเห็น แทนการสวมแว่นสายตา
หน่วยนับ: คู่
ความหมายเหมือนกับ: เลนส์สัมผัส
ตัวอย่างประโยค: ่คอนแทคเลนส์เป็นเลนส์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงน้ำตาตลอดเวลา