คอนเดนเซอร์

ภาษาอังกฤษ


n condenser
คำอธิบาย: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที