คอนเดนเซอร์

ภาษาอังกฤษ


n condenser
คำอธิบาย: เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้สำหรับเก็บประจุไฟฟ้าไว้ได้เป็นปริมาณมากกว่าแผ่นตัวนำธรรมดาที่มีขนาดเท่ากัน
ตัวอย่างประโยค: การบรรจุไฟเข้าในคอนเดนเซอร์จะกินเวลาหลายวินาที


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top