คอดกิ่ว

ภาษาอังกฤษ


adj compressed
ความหมายเหมือนกับ: คอด
คำที่เกี่ยวข้อง: condensed , contracted , constricted , deflated