คว้าง

ภาษาอังกฤษ


adv aimlessly
คำอธิบาย: อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมและน้ำเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว เช่น ลอยคว้าง หมุนคว้าง
ความหมายเหมือนกับ: เคว้งคว้าง , คว้างเคว้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: randomly
ตัวอย่างประโยค: เรือลอยคว้างอยู่กลางแม่น้ำ