ความไว

ภาษาอังกฤษ


n rapidity
ความหมายเหมือนกับ: ความรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: celerity , quickness , speed , veloctiy , swiftness
คำตรงข้าม: ความช้า , ความชักช้า
n quickness
ความหมายเหมือนกับ: ความรวดเร็ว
คำที่เกี่ยวข้อง: agility , deftness , nimbleness
คำตรงข้าม: ความเชื่องช้า