ความโน้มเอียง

ภาษาอังกฤษ


n propensity
ความหมายเหมือนกับ: ความเอนเอียง , ความโอนเอียง , แนวโน้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: inclination
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่อยู่ในฐานะบุตรคนสุดท้องมีความโน้มเอียงที่จะมีปัญหาการปรับตัวทางบุคลิกภาพได้