ความแปรผัน

ภาษาอังกฤษ


n changeableness
ความหมายเหมือนกับ: ความแปรเปลี่ยน , ความเปลี่ยนแปลง , ความผันแปร
คำที่เกี่ยวข้อง: fickleness , inconstancy
ตัวอย่างประโยค: วิถีชีวิตของคนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความแปรผันของสังคมและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ