ความเอื้อเฟื้อ

ภาษาอังกฤษ


n generousness
คำอธิบาย: ความเผื่อแผ่ เช่น มีน้ำใจกว้างขวาง, รู้จักคนมากและมีคนรู้จักมาก เช่น กว้างขวางในสังคม
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้ามีความเอื้อเฟื้อต่อลูกน้องทุกคน