ความเอื้ออารี

ภาษาอังกฤษ


n generosity
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้อเฟื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: helpfulness
n kindheartedness
ความหมายเหมือนกับ: ความเมตตากรุณา , ความเมตตาปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , compassion