ความเห็น

ภาษาอังกฤษ


n opinion
ความหมายเหมือนกับ: ความคิดเห็น , ข้อคิดเห็น , ข้อคิด , ทัศนคติ , ความคิด , ความนึกคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: view , viewpoint , idea , suggestion , assumption , belief , thought
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่

คำที่มี "ความเห็น" ในคำ


ความเห็นแก่ได้ n exploitation
คำอธิบาย: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้

ความเห็นแก่ตัว n selfishness
คำอธิบาย: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นแก่ได้
ตัวอย่างประโยค: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล

ความเห็นอกเห็นใจ n sympathy
คำอธิบาย: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นใจ , ความเข้าใจ
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ความเห็นแจ้ง n enlightenment
คำอธิบาย: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
ตัวอย่างประโยค: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง

ความเห็นใจ n sympathy
คำอธิบาย: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นอกเห็นใจ
ตัวอย่างประโยค: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล

ความเห็นส่วนตัว n personal opinion
ตัวอย่างประโยค: คุณมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในกลุ่ม

ความเห็นพ้อง n agreement
คำอธิบาย: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็นด้วย
คำตรงข้าม: การปฏิเสธ , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การท้วงติง , การติง
ตัวอย่างประโยค: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด

ความเห็นชอบ n resolution
ความหมายเหมือนกับ: ความเห็น

ความเห็นดี n congratulations
ความหมายเหมือนกับ: ความชอบใจ

ความเห็นด้วย n agreement
คำตรงข้าม: การปฏิเสธ , การโต้แย้ง , การคัดค้าน , การท้วงติง , การติง

ความเห็นผิด n mistaken notion
ความหมายเหมือนกับ: มิจฉาทิฎฐิ , มฤจฉาทิฎฐิ
คำตรงข้าม: สัมมาทิฐิ

ความเห็นผิด n mistaken notion
ความหมายเหมือนกับ: มิจฉาทิฎฐิ , มฤจฉาทิฎฐิ
คำตรงข้าม: สัมมาทิฐิ

ลงความเห็น v conclude
ความหมายเหมือนกับ: สรุป
ตัวอย่างประโยค: เพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหล่อนกระทำผิด อัยการสูงสุดจึงลงความเห็นสั่งไม่ฟ้อง

การลงความเห็น n conclusion
ตัวอย่างประโยค: การอนุมัติเงินงบประมาณต้องได้รับการลงความเห็นจากที่ประชุม

ออกความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , เสนอความเห็น , ออกความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: หมอปัญญาและเพื่อนๆ กำลังขอความเห็นจากทันตแพทย์ทั้งหลาย ให้ช่วยกันออกความเห็น

ออกความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , เสนอความเห็น , ออกความคิดเห็น
ตัวอย่างประโยค: หมอปัญญาและเพื่อนๆ กำลังขอความเห็นจากทันตแพทย์ทั้งหลาย ให้ช่วยกันออกความเห็น

การระดมความเห็น n brainstorming
ความหมายเหมือนกับ: การระดมความคิดเห็น

การระดมความเห็น n brainstorming

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: ปรึกษา , ปรึกษาหารือ

การขอความเห็น n consulting
ความหมายเหมือนกับ: การปรึกษา , การหารือ

ให้ความเห็น v criticize
ความหมายเหมือนกับ: วิจารณ์ , วิพากษ์วิจารณ์

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ปรึกษา , ขอคำแนะนำ , พิจารณาหารือ

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอคำแนะนำ , พิจารณาหารือ

แสดงความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: เสนอความเห็น , ออกความคิดเห็น

เสนอความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , ออกความคิดเห็น

แสดงความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: เสนอความเห็น , ออกความคิดเห็น

เสนอความเห็น v express an opinion
ความหมายเหมือนกับ: แสดงความเห็น , ออกความคิดเห็นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top