ความเหมือน

ภาษาอังกฤษ


n similarity
คำที่เกี่ยวข้อง: analogy , resemblance , likeness , similitude
คำตรงข้าม: ความต่าง
ตัวอย่างประโยค: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น