ความเสมอภาค

ภาษาอังกฤษ


n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน , ความเท่ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: balance , equation , equivalence , equity
ตัวอย่างประโยค: ในการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนย่อมมีความเสมอภาค