ความเสมอต้นเสมอปลาย

ภาษาอังกฤษ


n constancy
ความหมายเหมือนกับ: ความคงที่ , ความสม่ำเสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง: stability , steadiness
ตัวอย่างประโยค: นายวิทยากร เชียงกูลเป็นนักเขียนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายในการเสนอผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 ปี