ความเมตตากรุณา

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความกรุณา , ความปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: benevolence , compassion , sympathy , mercy , pity
n kindheartedness
ความหมายเหมือนกับ: ความเอื้ออารี , ความเมตตาปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , compassion