ความเมตตา

ภาษาอังกฤษ


n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสาร , ความกรุณาปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , clemency , compassion , leniency , pity
n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความกรุณา , ความเอื้ออาทร
คำที่เกี่ยวข้อง: mercy , clemency , kind-hearted , benevolent , pity , compassion , sympathy , grace
n kindliness
ความหมายเหมือนกับ: การุณย์ , ความกรุณา , ความปราณี
คำที่เกี่ยวข้อง: compassion , pity , mercy , gracefulness , benevolence , kindheartedness , beneficent
n kindliness
ความหมายเหมือนกับ: การุญ , ความกรุณา , ความปราณี
คำที่เกี่ยวข้อง: compassion , pity , mercy , gracefulness , benevolence , kindheartedness , beneficent
n kindness
ความหมายเหมือนกับ: ความกรุณา , ความเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: pitifulness , sympathy , graciousness
คำตรงข้าม: ความโหดร้าย , ความทารุณ