ความเป็นไท

ภาษาอังกฤษ


n freedom
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเอกราช , ความเป็นอิสระ
คำที่เกี่ยวข้อง: liberty
คำตรงข้าม: ความเป็นทาส