ความเป็นเอกราช

ภาษาอังกฤษ


n independence
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นไท
คำที่เกี่ยวข้อง: freedom , liberation
คำตรงข้าม: ความเป็นทาส
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร