ความเป็นเหตุเป็นผล

ภาษาอังกฤษ


n reasonableness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเหตุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: reasoning , rationality
คำตรงข้าม: ความไร้เหตุผล
ตัวอย่างประโยค: ความผูกพันต่อชาติต่อแผ่นดินเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอยู่เหนือความเป็นเหตุเป็นผล