ความเป็นอยู่

ภาษาอังกฤษ


n livelihood
ความหมายเหมือนกับ: การดำรงชีวิต , การครองชีพ , ชีวิตความเป็นอยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: living , subsistence
ตัวอย่างประโยค: ลูกชาวนาตามชนบทมีความเป็นอยู่ที่แร้นแค้น