ความเป็นมา

ภาษาอังกฤษ


n background
คำอธิบาย: ที่มา
ความหมายเหมือนกับ: ภูมิหลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: history , story
ตัวอย่างประโยค: มัคคุเทศก์เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวังปารุสก์สัก