ความเป็นประชาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n democratization
คำตรงข้าม: คอมมิวนิสต์ , เผด็จการ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยดำรงความเป็นประชาธิปไตยมาช้านาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top