ความเท่าเทียม

ภาษาอังกฤษ


n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความเสมอภาค , ความยุติธรรม , ความทัดเทียม
คำที่เกี่ยวข้อง: balance , justice , coequality
คำตรงข้าม: ความไม่เท่าเทียม
ตัวอย่างประโยค: ยุคประชาธิปไตยใครๆ ก็เรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคม