ความเที่ยงตรง

ภาษาอังกฤษ


n accuracy
ความหมายเหมือนกับ: ความถูกต้อง , ความแม่นยำ
คำที่เกี่ยวข้อง: correctness , exactitude , precision
คำตรงข้าม: ความไม่เที่ยง , ความไม่ถูกต้อง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องพวกนี้จะใช้งานเฉพาะที่ต้องการรายละเอียดสูงส่งและความเที่ยงตรงของรูป
n justification
คำอธิบาย: ้
ความหมายเหมือนกับ: ความยุติธรรม , ความเที่ยงธรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: fairness
คำตรงข้าม: ความไม่ยุติธรรม
ตัวอย่างประโยค: ท่านได้ปกครองชาวบ้านโดยใช้หลักยุติธรรมและความเที่ยงตรงเอาใจใส่ต่อลูกบ้านเป็นอย่างดี