ความเจ็บไข้ได้ป่วย

ภาษาอังกฤษ


n sickness
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บไข้
คำที่เกี่ยวข้อง: illness , ailment
n illness
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บป่วย , ความเจ็บไข้
คำที่เกี่ยวข้อง: sickness , affliction , ailment