ความเคลือบแคลง

ภาษาอังกฤษ


n doubtfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความคลุมเครือ , ความสงสัย , ความสงสัยเคลือบแคลง
คำที่เกี่ยวข้อง: unclearness , ambiguity
คำตรงข้าม: ความชัดเจน , ความแจ่มแจ้ง , ความกระจ่าง
ตัวอย่างประโยค: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน