ความเคร่ง

ภาษาอังกฤษ


n strictness
ความหมายเหมือนกับ: ความเข้มงวด
คำที่เกี่ยวข้อง: restrictiveness
คำตรงข้าม: ความปล่อยปละละเลย , ความเพิกเฉย