ความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษ


n understanding
ความหมายเหมือนกับ: ความรู้ความเข้าใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehension
ตัวอย่างประโยค: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่