ความเข้มงวด

ภาษาอังกฤษ


n strictness
ความหมายเหมือนกับ: ความเคร่งครัด , ความเข้มงวดกวดขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: restrictiveness
คำตรงข้าม: การปล่อยปละละเลย , ความเพิกเฉย
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มบริษัทจัดหางานเอกชนได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดของรัฐในเรื่องจัดเก็บค่าหัวคนงาน