ความเก่ง

ภาษาอังกฤษ


n expert
ความหมายเหมือนกับ: ความชำนาญ , ความจัดเจน , ความเชี่ยวชาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: proficiency , skill , competence , masterfulness
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนยกย่องความเก่งทางวิททยาศาสตร์ของเขา