ความอนุเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


v assistance
ความหมายเหมือนกับ: ความช่วยเหลือ , ความเอื้อเฟื้อ , ความเกื้อหนุน , ความเจือจุน
คำที่เกี่ยวข้อง: help , aid , favour , benevolence
ตัวอย่างประโยค: วงโยธวาทิต โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากหลายท่าน