ความองอาจ

ภาษาอังกฤษ


n bravery
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความอาจหาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: courage , boldness
n courage
ความหมายเหมือนกับ: ความเก่งกล้า , ความกล้าหาญ
คำที่เกี่ยวข้อง: bravery , valor
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว
n courage
ความหมายเหมือนกับ: ความกล้า , ความห้าวหาญ , ความเก่งกาจ
คำที่เกี่ยวข้อง: bravery , valor
คำตรงข้าม: ความขลาด , ความกลัว