ความหึงหวง

ภาษาอังกฤษ


n jealousy
คำอธิบาย: การหวงแหนทางประเวณี
คำที่เกี่ยวข้อง: envy
ตัวอย่างประโยค: การตายของคารามาซอฟเกิดจากโทสะและความหึงหวงของมิตยา