ความหลุดพ้น

ภาษาอังกฤษ


n extrication
ความหมายเหมือนกับ: การหมดกิเลส , การหลุด , การเป็นอิสระ
คำที่เกี่ยวข้อง: disengagement , release
ตัวอย่างประโยค: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส