ความหลากหลาย

ภาษาอังกฤษ


n variety
คำอธิบาย: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
คำที่เกี่ยวข้อง: diversity , miscellany
ตัวอย่างประโยค: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้