ความหยาบช้า

ภาษาอังกฤษ


n low
ความหมายเหมือนกับ: ความต่ำช้า , ความเลวทราม
คำที่เกี่ยวข้อง: mean , coarseness
ตัวอย่างประโยค: ท่านมีความคิดและความรู้สึกหย่อนคลายจากคุณงามความดีหรือทำให้มีความหยาบช้าเลวทรามแก่ชีวิต