ความหมาย

ภาษาอังกฤษ


n meaning
คำที่เกี่ยวข้อง: sense , denotation
ตัวอย่างประโยค: การแปลเอกสารต้องรักษาความหมายเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด
n importance
ความหมายเหมือนกับ: ความสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: significance
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามหลีกเลี่ยงคำพูดชี้นำให้อีกฝ่ายรู้สึกด้อยค่าไร้ความหมาย