ความหนาแน่น

ภาษาอังกฤษ


n density
ตัวอย่างประโยค: ข้อมูลที่บรรจุในเทปที่มีความหนาแน่นระหว่าง 800 บีพี ไอ (BPI) ถึง 1,600 บีพี ไอ (BPI)