ความหนาบาง

ภาษาอังกฤษ


n thickness
ตัวอย่างประโยค: รูปโลหะแบบหล่อพลาสติกหรือโลหะจะประกอบด้วยพื้นผิวโค้งที่มีความหนาบางแตกต่างกัน